logo

Poskytované služby

Štatutárny audit

Vykonávame pre účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť auditu v zmysle platnej slovenskej legislatívy, ale aj pre účtovné jednotky, ktoré chcú auditom svojich výsledkov prezentovať verejnosti svoju dôveryhodnosť. Výstupom je audítorská správa s výrokom predpísaným medzinárodnými audítorskými štandardami a list manažmentu o nedostatkoch spôsobujúcich významné skreslenie účtovnej závierky.

Iný ako štatutárny audit

Priebežný audit

Priebežný audit vykonaný podľa požiadavky klienta jedenkrát alebo viackrát v priebehu účtovného obdobia. Výstupom je správa o overení priebežných výsledkov hospodárenia.

Audit detailov

Ako mimoriadna činnosť smerujúca k overeniu detailných položiek v účtovníctve. Napríklad záväzky, pohľadávky, tržby a hmotný majetok. Výstupom je správa o zistení pri kontrole účtovania špecifikovaných položiek.

Audit účtovných výkazov

Vykonávame pre spoločnosti, ktoré chcú mať overený stav svojho účtovníctva, ale nemajú povinnosť auditu a vyžadujú overenie účtovných výkazov a názor audítora. Výstupom je názor audítora, či zistil alebo nezistil podstatné nesprávnosti pri audite účtovných výkazov.

Stanovisko audítora

Vykonávame pre klienta, ktorý požaduje overenie určitej vybranej časti účtovníctva pre špeciálne potreby. Napríklad pre Obchodný register o splatení základného imania, ďalej pre prípravné rokovania o predaji podniku alebo jeho časti. Výstupom je písomné stanovisko audítora k danej veci.

Podnikové kombinácie a účtovné poradenstvo

Ponúkame:

 • audítorské overenie konečnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu deň zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra a otváracej súvahy ku dňu tohto zápisu
 • ocenenie imania spoločnosti ku dňu spracovania zmeny právnej formy
 • posúdenie zmeny obsahu spoločenskej zmluvy
 • posúdenie rozhodnutia predstavenstva akciovej spoločnosti o zvýšení základného imania
 • posúdenie projektu rozdelenia, zlúčenia, alebo splynutia spoločností.

Bezplatné poradenstvo po telefóne

Stálym klientom poskytujeme telefonicky účtovné poradenstvo zadarmo. Podmienkou tohto poradenstva je dlhodobá spolupráca v oblasti účtovníctva.

Metodická pomoc pri:

 • vedení účtovníctva
 • zostavení otváracej súvahy, priebežnej účtovnej závierky, ročnej účtovnej závierky
 • zostavovaní výročných správ, zostavovaní vnútorných smerníc a ich aktualizácií
 • vykonávaní inventúr v zmysle zákona o účtovníctve a pre potreby oceňovania

Vedenie účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva, rekonštrukcia účtovníctva, kompletné spracovanie mzdovej agendy, zostavenie daní a daňových priznaní. Rozsah spracovania, termíny a požadované výstupné zostavy z účtovníctva stanovuje klient. Účtovníctvo možno viesť aj v členení na jednotlivé strediská, činnosti, výkony, zákazky, produkty alebo iné členenie. Súčasťou vedenia účtovníctva je spracovanie všetkých prehľadov, priznania a výkazov pre daňový úrad, úrad práce a poisťovne v požadovaných termínoch.

prečo my?

 • Poistenie do výšky 700 tis. €
 • Vedenie účtovníctva
  už za 75 €/mes.
 • Licencie IAS/IFRS, SKAU1, SKAU2
 • Audit spoločnosti už od 300 €
 • Významní klienti ako záruka
 • Odborné publikovanie

referencie

Euismod a placerat vitae, rhoncus arcu at eros dapibus vestibulum. Integer sodales imperdiet orci est voluptate justo interdum nec et massa non ultrices augue.

kontakt

2K spol. s r.o.
Mincova 560/24
031 05 Liptovský Mikuláš 5

Telefón +421 (044) 5522827
Fax +421 (044) 5522828
E-mail: info@2kaudit.sk

Neváhejte nás kontaktovat